Framtidsbild för Björkerydsjön
För att se en ljus framtidsbild kan vi gå 70 år tillbaka i tiden.
Björkerydssjön hade stora öppna ytor, det fångades mycket fisk och det myllrade av fåglar ( bilaga 1 ).
I ån fanns mycket fisk: som exempel kan nämnas att under bron ovanför Spångafallen kunde man alltid se 5-7 öringar av varierande storlek.
Folk kom från när och fjärran på cykel för att bada på de olika
badplatserna i ån.

Vår framtidsvision är således att återskapa en vacker naturmiljö med gott om fågel och fisk. öppna sjöytor och lekplatser för havsöring och det eventuella bestånd av stationär öring som kan ha överlevt.
Möjligheter att starta en fiskeförening undersöks. Badplats, fiskebrygga och nytt fågeltorn byggs. Vi ska inte heller glömma kulturmiljön. Den gamla banvallen får Krösnabanan löper hela tiden parallellt med ån och sjön.
Den skall inventeras och användas som vandrings- och cykelled med avstickare till ån med rastplatser. Nya företag startar som erbjuder övernattning, handel och förtäring. Intressant information skall lämnas på lämpliga platser enligt den metodik som använts för vägen vid Gröngölsmåla.

Genom aktiv marknadsföring kan detta komma att bli ett mycket attraktivt besöksmål för såväl svenska som utländska besökare.